Nieuwe Electronische Waar respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, makers, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het de producties en diensten die Nieuwe Electronische Waar levert. Nieuwe Electronische Waar verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als project.

Nieuwe Electronische Waar verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Nieuwe Electronische Waar bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Nieuwe Electronische Waar van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Nieuwe Electronische Waar draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Nieuwe Electronische Waar heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. Nieuwe Electronische Waar heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris. Via (floor@denieuweoost.nl) kun je contact met haar opnemen.